Regulamin usługi NEWSLETTER
www.vintagecuisine.pl (dalej: Regulamin)
1. Postanowienia Ogólne
 1. Podmiotem świadczącym usługę NEWSLETTER jest właściciel sklepu internetowego www.vintagecuisine.pl spółka Vershold Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 16A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000629221, REGON 142114475, NIP: 7010209892; adres e-mail:info@vintagecuisine.pl, tel. +48 603 258 866, (opłata za połączenie według cennika właściwego operatora), zwaną dalej „Vershold” lub „Usługodawca”.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usługi NEWSLETTER świadczonej przez Vershold drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Usługa NEWSLETTER świadczona jest przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie nieodpłatnie.
 4. Regulamin jest udostępniony nieprzerwanie Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem vintagecuisine.pl Użytkownik może w każdym czasie przeglądać oraz zapisać Regulamin w pamięci komputera w formacie PDF, a także sporządzić jego wydruk.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z usługi NEWSLETTER Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Korzystanie z usługi NEWSLETTER oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Użytkownik może być odrębnie poproszony, w trakcie korzystania z usługi NEWSLETTER, do potwierdzenia tej okoliczności także w sposób dostępny w sklepie vintagecuisine.pl. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się oraz akceptacji postanowień Regulaminu jest dobrowolne, niemniej jednak jest to konieczne w celu skorzystania z usługi NEWSLETTER.
2 Definicje
 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny do korzystania z usługi NEWSLETTER i podany przez Użytkownika dobrowolnie na etapie zawierania Umowy;
 2. Newsletter - dostarczana przez Vershold na rzecz Użytkownika i na jego żądania, na podstawie zawartej przez Strony Umowy, usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w ramach której Usługodawca umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie przez Użytkownika drogą elektroniczną na podany Adres e-mail Użytkownika, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, w formie elektronicznego biuletynu informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Vershold i/lub partnerów Vershold, w tym w szczególności informacji o Sklepie Internetowym, o aktualnej ofercie Vershold i/lub partnerów Vershold, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych; biuletyn może także zawierać dedykowane poszczególnym Użytkownikom bony i szczególne oferty promocyjne;
 3. Regulamin - niniejszy Regulamin;
 4. Sklep Internetowy – prowadzona przez Vershold platforma (serwis) dostępna pod adresem www.vintagecuisine.pl, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, umożliwiająca zawieranie umów sprzedaży towarów i/lub usług oferowanych przez Vershold, a także umożliwiająca korzystanie z innych usług udostępnianych przez Vershold;
 5. Strony – Użytkownik i Vershold;
 1. Treść (Treści)- elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne, zdjęcia, filmy (np. zdjęcia i opisy, oceny i komentarze), w tym również te, które mogą stanowić utwory w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także niestanowiące takich utworów, a ponadto wszelkie inne prawa wyłączne, w tym do znaków towarowych oraz innych przedmiotów własności intelektualnej, a ponadto wizerunki osób fizycznych, jakie są prezentowane i/lub rozpowszechniane za pośrednictwem usługi NEWSLETTER Usługodawcę;
 1. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Stronami zawarta na czas nieokreślony, w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie usługi NEWSLETTER przez Vershold na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie;
 2. Użytkownik - każdy podmiot prawa, który może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, w tym osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepis prawa przyznaje zdolność prawną; w przypadku gdy Użytkownikiem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Vershold.
3 Wymagania techniczne
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Vershold przy świadczeniu usługi NEWSLETTER są następujące:
 • posiadanie komputera, laptopa, smartfona lub innego urządzenia zapewniającego połączenie z siecią Internet, a w przypadku Użytkowników usługi NEWSLETTER na podany numer komórkowy – także urządzenie pozwalające na wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych, wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS oraz wiadomości MMS;
 • dostęp do sieci Internet;
 • wykorzystywane przez Użytkownika urządzenie powinno być wyposażone w klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;
 • system operacyjny Windows / Mac Os X / Android / Linux i jego dystrybucje;
 • Użytkownik musi posiadać dostęp do poczty elektronicznej i posiadać aktywny adres e-mail, a w przypadku Użytkowników usługi NEWSLETTER na podany numer komórkowy – ważny/aktywny numer telefonu komórkowego i/lub możliwość odbierania wiadomości SMS oraz wiadomości MMS (w tym celu Użytkownik powinien zadbać do odpowiednie usługi w tym zakresie świadczone przez jego operatora telefonicznego);
 • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji „Extend Support Release” lub wyższej lub Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej, Opera w wersji 49.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 63.0 lub wyższej, Safari w wersji iOS6.+ lub wyższej;
 • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 pikseli;
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości obsługi Javascript;
 • przeglądarka używana przez Użytkownika powinna akceptować pliki cookie.
 1. Koszty korzystania przez Użytkownika ze środków komunikacji elektronicznej, urządzeń oraz usług transmisji danych niezbędnych do korzystania z usługi NEWSLETTER (koszty dostępu do Internetu) ponosi w całości wyłącznie Użytkownik według taryfy stosowanej przez dostawcę danych środków, urządzeń lub usług transmisji danych.
4. Informacje o ryzykach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
 1. Vershold niniejszym informuje o następujących możliwych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi NEWSLETTER świadczonej drogą elektroniczną (przy czym mają one głownie związek z korzystaniem przez Użytkowników w celu skorzystania z sieci Internet, nie zaś z samą sługą NEWSLETTER):
  • piractwo komputerowe,
  • otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej drogą elektroniczną (spam),
  • złośliwe oprogramowanie (malware), w szczególności wirus, robak, trojan, spyware, wabbit, keylogger, rootkit,
  • łamanie zabezpieczeń oprogramowania (cracing), łamanie haseł (w tym phishing),
  • podsłuch komputerowy (sniffing),
  • rozszyfrowywanie danych (kryptoanaliza),
  • działania hakerów,
  • inne, co do których szczegółową wiedzę można pozyskać w powszechnie dostępnych materiałach internetowych.
 2. W celu ograniczenia powyższych ryzyk związanych z korzystaniem sieci Internet w związku z usługą NEWSLETTER, Użytkownik powinien zaopatrzyć swoje urządzenie, które łączy się z Internetem (w tym komputer typu desktop, laptop, tablet, smartfon), w aktualny program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Użytkownik powinien zaopatrzyć swoją pocztę elektroniczną w program wykrywający obecność wirusów w wiadomościach e-mail oraz sprawdzać importowane dane przed ich otwarciem (uruchomieniem) za pomocą modułu skanowania pliku programu antywirusowego.
 3. Vershold nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika wskutek zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności wynikających z instalacji szkodliwego oprogramowania.
5. Umowa
 1. Usługa NEWSLETTER świadczona jest przez Vershold na rzecz Użytkownika po zawarciu oraz na podstawie Umowy.
 2. Korzystanie z usługi NEWSLETTER możliwe jest po zawarciu przez Strony Umowy; do zawarcia Umowy może dojść w sposób następujący:
 • Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób dostępny na portalu Sklepu Internetowego udostępni swój Adres e-mail Użytkownika, w tym w odpowiednim polu w Sklepie Internetowym i zaznaczy odpowiednie pole wyboru (checkbox) w celu otrzymywania informacji handlowych na Adres e-mail Użytkownika oraz zaznaczy odpowiednie pole wyboru (checkbox) z akceptacją Regulaminu i potwierdzeniem zawarcia Umowy; lub
 • Użytkownik może wyrazić chęć korzystania z usługi NEWSLETTER wykonując połączenie telefoniczne na numer telefonu udostępniony przez Vershold w Sklepie Internetowym oraz podając podczas kontaktu telefonicznego z konsultantem Usługodawcy aktualny Adres e-mail Użytkownika. Następnie Użytkownik na udostępniony przez siebie Adres e-mail Użytkownika lub też na adres e-mail podany w ramach konta prowadzonego dla Użytkownika na zasadach „Regulaminu Sklepu Internetowego vintagecuisine.pl” otrzyma na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie zgłoszenia zamiaru skorzystania z usługi NEWSLETTER wraz z treścią niniejszego Regulaminu oraz z aktywnym linkiem aktywacyjnym (lub poprzez inne technicznie dostępne rozwiązanie udostępnione przez Vershold) umożliwiającym potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz potwierdzającym zawarcie Umowy;
 • Użytkownik posiadający konto w Sklepie Internetowym na zasadach „Regulaminu Sklepu Internetowego
  1. Po dokonaniu którejkolwiek z czynności wskazanych w ust. 2 powyżej, Użytkownik na udostępniony przez siebie Adres e-mail Użytkownika lub też na adres e-mail podany w ramach konta otrzyma potwierdzenie zgłoszenia zamiaru skorzystania z usługi NEWSLETTER wraz z treścią niniejszego Regulaminu.
  2. Do zawarcia pomiędzy Stronami Umowy dochodzi z chwilą dokonania przez Użytkownika czynności wskazanych w ust. 2 powyżej - po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz potwierdzeniu woli zawarcia przez Użytkownika Umowy, z chwilą dokonania tych czynności.  
  3.  Wykonanie przez Użytkownika czynności wskazanych w ust. 2 powyżej obejmuje również wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu przepisów z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik może odmówić takiej zgody, jednak może to prowadzić do uniemożliwienia korzystania z usługi NEWSLETTERA. W ramach wyrażenia zgody na otrzymywanie NEWSLETTERA Użytkownik może również - według swojego swobodnego wyboru oraz z uwzględnieniem udostępnionych przez Usługodawcę możliwości wyboru (w tym poprzez udostępnienie odpowiedniego pola wybory typu checkbox) – wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (w rozumieniu przepisów prawa) od innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
6. Prawa i obowiązki Vershold
 1. Vershold zastrzega sobie prawo do możliwości przesyłania Użytkownikowi na Adres e-mail Użytkownika informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania usługi NEWSLETTER, niestanowiących informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując Regulamin w sposób wskazany w jego treści.
 2. Wszelkie udostępnione w ramach usługi NEWSLETTER materiały, a także dostarczane za jej pośrednictwem informacje nie są objęte gwarancją Usługodawcy co do ich przydatności, kompletności czy użyteczności.
7. Korzystanie z usługi NEWSLETTER przez Użytkownika
 1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 • korzystania z usługi NEWSLETTER zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, normami społecznymi i moralnymi, w tym zgodnie z zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta);
 • podawania każdorazowo prawdziwych i aktualnych oraz niezbędnych danych (Adres e-mail) w celu korzystania z usługi NEWSLETTER;
 • w przypadku zmiany Adresu e-mail – niezwłocznego ich aktualizowania udostępnionymi przez Vershold kanałami komunikacji;
 • niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu nieuprawniony dostęp, zmiany, zniekształcanie, usuwanie treści udostępnionych w ramach usługi NEWSLETTER;
 • korzystania z wszelkich Treści udostępnionych mu w ramach usługi NEWSLETTER jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej i pisemnej – pod rygorem nieważności - zgody udzielonej przez Vershold;
 • niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o każdym przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. Użytkownik ponosi – w przypadku wystąpienia negatywnych następstw spowodowanych okolicznościami leżącymi po stronie Użytkownika - wyłączną odpowiedzialność za:
 • sposób, w jaki Użytkownik korzysta z usługi NEWSLETTER i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, w tym za szkody i/lub inne uszczerbki doznane przez innych Użytkowników, Usługodawcę lub osoby trzecie;
 • szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
 • za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji pozyskanych za pośrednictwem usługi NEWSLETTER (w tym Treści) oraz za ich przydatność dla Użytkownika.
 1. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa, postanowień Regulaminu, naruszenie praw i/lub dóbr prawnie chronionych Usługodawcy oraz osób trzecich, wywołane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych lub niedotyczących Użytkownika danych potrzebnych do korzystania z usługi NEWSLETTER.
 2. Użytkownik zobowiązuje się, że w ramach lub w związku z korzystaniem z usługi NEWSLETTER nie będzie modyfikował w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych w ramach tej usługi.

8. Prawa autorskie; Treści

 1. Wszelkie prawa wyłączne, tym autorskie prawa majątkowe do Treści, udostępnianych przez Usługodawcę lub partnerów Usługodawcy za pośrednictwem usługi NEWSLETTER, przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Treści te podlegają ochronie prawnej, w tym na podstawie prawa autorskiego. Ponadto ochronie prawnej podlega także układ graficzny NEWSLETTERA (w tym kompozycja elementów graficznych), wszelkie znaki towarowe, logotypy Vershold i/lub Partnerów Vershold.
 2. Użytkownik korzystając z usługi NEWSLETTER jest uprawniony do korzystania z Treści, o których mowa w ust. 1 nieodpłatnie, jednak tylko i wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi NEWSLETTER (lub usług dostępnych za jej pośrednictwem). Użytkownik nie ma prawa do jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści. Jakiekolwiek przekazywanie i/lub udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim przez Użytkownika Treści udostępnionych mu przez Usługodawcę w ramach usługi NEWSLETTER w innym celu niż osobisty użytek Użytkownika jest bezwzględnie zabronione.
 3. Użytkownik może zostać uprawniony do korzystania z takich Treści w innym zakresie niż wskazany w ust. 2 powyżej wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej i pisemnej pod rygorem nieważności zgody, udzielonej przez uprawnionego, w szczególności Vershold i/lub partnera Vershold.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek Treści, jak również jakichkolwiek ich części (w tym elementów) udostępnionych mu przez Vershold za pośrednictwem usługi NEWSLETTER.
 5. W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji o fakcie zamieszczenia w ramach usługi NEWSLETTER Treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Vershold na adres mailowy info@vintagecuisine.pl.
9. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usługi NEWSLETTER.
 2. Wszelkie szczegółowe postanowienia, informacje oraz wyjaśnienia dotyczące polityki prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników umieszczone zostały w dokumencie „Polityka Prywatności” dostępnej pod adresem vintagecuisine.pl/polityka-prywatnosci

10. Trybzgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjne

 1. Vershold nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności usługi NEWSLETTER dla wszystkich Użytkowników. Vershold będzie dokładał rozsądnych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie usługi NEWSLETTER. W przypadku wystąpienia braku dostępności usługi NEWSLETTER Vershold będzie podejmował celowe działania pozwalające na przywrócenie działania usługi NEWSLETTERA oraz ewentualnie inne czynności w celu jak największego ograniczenia skutków dla Użytkowników w związku z problemami technicznymi.
 2. Vershold dostarcza usługę NEWSLETTER na serwer pocztowy właściwy dla Adresu e-mail Użytkownika. Niektóre serwery mogą potraktować NEWSLETTER jako spam i z tego powodu NEWSLETTER wysłany przez Vershold może nie dotrzeć do Użytkownika. Za powyższe Vershold nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje Użytkowników dot. funkcjonowania usługi NEWSLETTER Użytkownicy powinni zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@vintagecuisine.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu tel. +48 603 258 866, lub w formie pisemnej na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Vershold.
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Vershold zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Vershold rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na Adres e-mail Użytkownika, adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w reklamacji lub w inny sposób, jeżeli Użytkownik zgłaszając reklamację wskazał inny sposób kontaktu w związku z procedurą reklamacyjną.
 6. Vershold zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 4 powyżej - o nie więcej niż kolejne 14 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione przez Usługodawcę (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). O konieczności przedłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji Vershold powiadomi Użytkownika przed upływem terminu wskazanego w ust. 5 powyżej, jednocześnie powiadamiając o przyczynach opóźnienia i wyznaczając kolejny termin rozpoznania, z zastrzeżeniem jednak zdania pierwszego niniejszego ustępu.
 7. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane przez Vershold.
11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 1. Vershold informuje niniejszym, że Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
 1. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, w tym do Stałego Sądu Polubownego przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej (ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,
 • Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.
 • Użytkownik może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Vershold nie uczestniczy obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiązywania sporów. W związku z powyższym Użytkownicy nie mogą korzystać z platformy ODR w zakresie potencjalnych sporów z Vershold.
4. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są przepisami ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz innymi odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego (w tym przepisami regulującymi zasady funkcjonowania podmiotów właściwych w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny dla Vershold i Użytkownika będącego konsumentem. Niniejsza informacja nie stanowi zobowiązania Vershol do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Usługodawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Usługodawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Użytkownika będącego konsumentem reklamacji spór nie został rozwiązany.

12. Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa zawierana jest przez Vershold z Użytkownikiem na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną może w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z usługi NEWSLETTER poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Użytkownika w ramach usługi NEWSLETTER. Rezygnacja przez Użytkownika z usługi NEWSLETTER powoduje automatyczne zakończenie świadczenia przez Vershold usługi NEWSLETTER w każdy sposób, w jaki usługa ta była świadczona.
 3. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego może odstąpić od Umowy na korzystanie z usługi NEWSLETTERA w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy ustalonej zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 5 Regulaminu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy stosownie do ust. 3 powyżej można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (przy czym skorzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe, a fakt nieskorzystania z tego formularza nie wpływa w żaden sposób na skuteczność złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży). Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Użytkownika będącego konsumentem - przed upływem terminu wskazanego w ust. 3 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Użytkownik będący konsumentem może złożyć w formie pisemnej na adres: Vershold Poland, 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 16A Oświadczenie to może zostać również złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@vintagecuisine.pl. Dodatkowo, jeżeli Vershold wprowadzi w ramach rozwoju funkcjonalności Sklepu Internetowego lub konta Użytkownika w ramach Sklepu Internetowego możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (dot. wyłącznie Użytkowników posiadających konto w Sklepie Internetowym), Użytkownik będący konsumentem będzie mógł złożyć takie oświadczenie we wskazany sposób. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 5. Vershold może w każdym czasie rozwiązać Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego miesiąc z następujących ważnych przyczyn:
  • zmiany przepisów prawa wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  • zmiany sposobu świadczenia usługi NEWSLETTER spowodowanej np. względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  • zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usługi NEWSLETTER poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Vershold dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni lub odmówić Użytkownikowi dalszego prawa do korzystania z usługi NEWSLETTER w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym rozwiązanie Umowy lub ograniczenie dostępu do usługi może nastąpić po uprzednim wezwaniu Użytkownika do przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem oraz bezskutecznego upływu wyznaczonego w tym celu terminu wynoszącego co najmniej 3 dni.
 7. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Vershold składa za pośrednictwem poczty elektronicznej Użytkownika na Adres e-mail Użytkownika lub na inny podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 8. Rozwiązanie Umowy za wypowiedzeniem zgodnie z postanowieniami poprzedzającymi następuje z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez Stronę przed rozwiązaniem Umowy (rozwiązanie Umowy na przyszłość).
 9. Rozwiązanie Umowy może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym także poprzez odwołanie przez Użytkownika zgody na brzmienie Regulaminu, odwołania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla świadczenia przez Vershold usługi NEWSLETTER, a także żądania Użytkownika usunięcia jego danych, których podanie było wymagane dla świadczenia usługi NEWSLETTER.
 10. W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy zgodnie z Regulaminem Użytkownik może zostać powiadomiony w odrębnej wiadomości na Adres e-mail Użytkownika lub inny podany przez niego adres poczty elektronicznej.

13. Zmiany Regulaminu

 1. Vershold może dokonać zmiany Regulaminu (lub wprowadzić nowy Regulamin) w szczególności w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
  • zmiany przepisów prawa wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  • zmiany sposobu świadczenia usługi NEWSLETTER spowodowanej np. względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  • zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usługi NEWSLETTER poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Vershold dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Vershold poinformuje o zmianach Regulaminu, w tym o zakresie zmian oraz udostępni tekst jednolity Regulaminu uwzgledniający zmiany z oznaczeniem daty jego wejścia w życie poprzez publikację na stronach Sklepu Internetowego oraz za pomocą wiadomości przesłanej na Adres e-mail Użytkownika, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem co najmniej 14 dni od dnia udostępnienia informacji o zmianie w sposób wskazany w ust. 2 powyżej, chyba że informując o zmianie Vershold wskaże dłuższy termin wejście w życie zmian Regulaminu.
 4. W przypadku braku akceptacji zmian lub nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym i zaprzestania korzystania z usługi NEWLETTER. Wypowiedzenie może być złożone kanałami komunikacji wskazanymi w § 12 ust. 2 oraz § 12 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
14. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 25.04.2023.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi na Adres e-mail Użytkownika treści niniejszego Regulaminu w sposób wskazany w § 5 Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks cywilny, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Umowa podlega prawu obowiązującemu w Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe według właściwości ogólnej zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

BEZPIECZNA PŁATNOŚĆ

Twoje informacje dotyczące płatności są obsługiwane w bezpieczny sposób.

GWARANCJA

Standardowy okres gwarancji na każde urządzenie wynosi 24 miesiące.

OBSŁUGA KLIENTA

Odpowiemy na Twoje pytania od poniedziałku do piątku

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Czy masz jakieś pytania? Napisz do nas e-mail. info@vintagecuisine.pl